top of page
logotipo Optica Visió

 Focus de les lents de contacte

Les lents de contacte monofocals són aquelles que tenen un sol focus. Són les que serveixen per compensar la miopia, la hipermetropia i l´astigmatisme.

Si hi ha vista cansada, llavors necessitem enfocar de prop i de lluny. Llavors, s´anomenen lents de contacte multifocals. Les més habituals són amb geometria asfèrica (la curvatura és canviant i això permet diferents potències) o amb anells concèntrics (una zona per a visió llunyana i una altra per visió propera). Donen una visió simultània d´imatges diferents, tant si estan  a distància o pròximes. És el cervell el que ha de seleccionar la que interessa en cada moment (és el mateix que fem quan en una conversa amb diversos interlocutors hem de seleccionar la veu que volem). En les semirígides hi ha una altra modalitat, poc utilitzada actualment, en què la visió és alternant (les parpelles eleven la lentilla amb la part de prop en mirada inferior).

Hi ha un altre tipus de lents de contacte molt poc conegudes, ja que són molt noves. En persones en què els està augmentant la miopia, s´ha vist que tenen un major desenfoc perifèric hipermetròpic. Ara hi ha unes lentes de contacte de geometria inversa que corregeixen la miopia centralment i per la perifèria, tenen una altra correcció per neutralitzar el desenfoc perifèric hipermetròpic. L´efecte buscat és el de disminuir aquesta progressió. Els resultats de recents estudis clínics demostren que és així.

bottom of page